مقام ها

 • کسب عنوان طرح نمونه استان مرکزی در سال 1386
 • كسب عنوان واحد صنعتي نمونه استان مركزي در سال 1388
 • كسب عنوان برترين رشد اشتغال در گروه صنايع در سال 1388
 • لوح سپاس پايين ترين مصرف انرژي الكتريكي صنعت سیمان کشور در سال 1388
 • كسب عنوان صنعت پيشرو در مديريت مصرف انرژي در سال 1389
 • كسب عنوان واحد معدني نمونه استان مركزي در سال 1389
 • لوح سپاس واحد نمونه كيفي در زمينه كيفيت و بالاترين راندمان توليد سيمان نوع 2 پرتلند صنعت سیمان کشور در سال 1389
 • کسب عنوان كارفرماي نمونه حامي كارگر در سال 1390
 • كسب رتبه نخست در خصوص كميته حفاظت و بهداشت كار استان مركزي در سال 1390
 • کسب گواهینامه رتبه زرین در سال 1391
 • کسب بالاترین راندمان تولید کلینکر و سیمان صنعت سیمان کشور در سال 1392
 • کسب رتبه برتر آزمایشگاهی در سال 1392
 • کسب رتبه نخست در خصوص حفاظت فنی و بهداشت کار استان مركزي در سال 1392
 • کسب عنوان مودی نمونه مالیاتی در سطح استان مرکزی در سال 1392
 • کسب عنوان واحد نمونه استان مرکزی در سال 1392
 • کسب عنوان کنترل کیفی نمونه استان مرکزی در سال 1393
 • کسب عنوان واحد نمونه استان مرکزی در سال1393
 • کسب عنوان صنعت پیشرو در زمینه مدیریت مصرف برق در سال 1394
 • کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان مرکزی در سال 1394
 • کسب عنوان واحد نمونه استان مرکزی در سال 1394
 • کسب عنوان واحد نمونه کانی غیر فلزی استان مرکزی در سال 1395

مقام ها