آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

شركت سیمان عمران انارك(سهامي خاص)

ثبت شده به شماره ثبت 198843 و شناسه ملي 10102406635

 

بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه شركت كه در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه  تاریخ 1398/04/27 در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، روبروی خیابان 9/5 ، پلاک 6 ،  سالن کنفرانس پویش امور منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، حضور به هم رسانند:

 

 دستور جلسه:

 

  1. استماع گزارش هيات مديره ، حسابرس و بازرس قانوني شركت درباره عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1397
  2. تصویب صورت های مالی منتهي به اسفند ماه 1397
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  4. انتخاب روزنامه رسمی
  5. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
  6. سایر موارد

 

هیئت مدیره شرکت سیمان عمران انارک